Digibar Schagen

Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Kaval Internationale Dans Schagen, gevestigd te Schagen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer KvK 41239179. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Kaval verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en hoe ze zijn beveiligd. Daarnaast wordt weergegeven welke rechten u kunt ontlenen.

Kaval Internationale Dans Schagen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE KAVAL VERWERKT
  1. Kaval verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van een van onze diensten. Deze gegevens heeft u zelf aan Kaval verstrekt.

  2. Kaval verzamelt via haar inschrijvingsformulier de volgende persoonsgegevens:
   1. Naam (voor- en achternaam)
   2. Volledig adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
   3. Telefoonnummer (vast en mobiel)
   4. E-mailadres
  3. Kaval maakt en publiceert foto's / video's van instuiven en optredens ten behoeve van:
   1. de website van Kaval
   2. de Facebookpagina van Kaval
   3. plaatsing in kranten, flyers, folders
   4. andere publicaties

 2. DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING
   Kaval gebruikt bovenstaande gegevens:
   1. om de aanmelding te effectueren
   2. om contact met u op te nemen of te onderhouden
   3. om u informatie te verstrekken
   4. voor promotionele doeleinden

 3. JURIDISCHE GRONDSLAG
   De betrokkenen hebben per brief of per inschrijvingsformulier toestemming gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 4. UW RECHTEN
   U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens; daarnaast heeft u het recht uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Kaval.

 5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN / BEZWAAR MAKEN
  1. U kunt contact opnemen met Ans Barning, e-mail barning@quicknet.nl voor:
   1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
   2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
   3. inzage, correctie, verwijdering van de persoonsgegevens die Kaval met betrekking tot u verwerkt of het intrekken van uw toestemming
   4. het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door Kaval
  2. Op uw verzoek zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, worden gereageerd.
   Kaval wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link:

   Autoriteit Persoonsgegevens.nl

 6. BEWAARTERMIJN
   Kaval zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

 7. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
   Kaval neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen

 8. DELEN VAN PERSOONSGEGEVEN MET DERDEN
   Kaval zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Kaval daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 9. COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
   Kaval gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 10. MELDINGSPLICHT
  1. Melding Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
   Wanneer er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op de beveiliging van Kaval plaatsvindt en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, dan wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan binnen 72 uur op de hoogte gesteld.

  2. Melding aan betrokkene(n)
   U wordt van een eventuele inbreuk op de beveiliging van Kaval op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

 11. WIJZIGINGEN IN PRIVACYVERKLARING
   Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Kaval raadt u daarom aan om onze online privacyverklaring regelmatig te bekijken.
18 mei 2018

Naar begin pagina...